Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Oktatás

Projektmunka

Lényeges változás állt be a projektmunkával kapcsolatban. Mindenképpen érdemes elolvasni a Változás a projektmunkában című cikket a Meridiánon.

Korábbi tájékoztató

A projekt olyan tanulási egység, amelynek a középpontjában valamilyen, tudománnyal vagy művészettel kapcsolatos téma áll. A feladat nemcsak a probléma körvonalazása vagy megoldása, hanem a problémához kapcsolódó lehető legtöbb összefüggésnek a feltárása. A téma projektmunka formájában való feldolgozásának legfőbb pedagógiai újdonsága, hogy a diákok nem „tudáscsomagok végeredményeit”, elméleti összegzéseit tanulják, hanem – az emberi tanulás alapvető formáját véve mintául – kutatnak, felfedeznek, és önálló produktumokat hoznak létre. További újszerűsége a munkának, hogy a diákok többnyire csoportokban dolgoznak, fejlesztve ezzel az együttes munkavégzés, a munkamegosztás és az egymásra figyelés képességét, illetve elsajátítják a produktum közzétételének szabályait, ismérveit (előadástechnika, webfelületek kezelése stb.).

Néhány példa a lehetséges megvalósításokra:
· felmérés vagy interjú elkészítése, faliújságszerű ismertető tervezése,
· tudományos kutatás elvégzése (pl. újszerű tudományos megközelítés alkalmazása és bemutatása, saját kísérlet összeállítása, elvégzése és bemutatása stb.),
· audiovizuális produktum,
· előadás vagy kiállítás megtervezése és megszervezése,
· makett elkészítése,
· iskolai vagy közéleti akció megtervezése és megszervezése és dokumentálása.

Főbb jellemzői

· Társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése, amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel, a mindennapi élettel, a résztvevők érdeklődésével.
· Cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök, különböző munkatechnikák, valamint közösségi-, kommunikációs tevékenységi formák kialakítása, a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében;
· Tartalmi komplexitás: olyan témakörök, kerülhetnek az iskolai munka homlokterébe, amelyekről eddig egy-egy tantárgy keretein belül esetleg nem esett szó. A projektmunka több tantárgy anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődhet össze.
· Önállóság: egy vagy több diák önálló munkája.
· A konzulenstanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad, akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás, a segítségnyújtás, a koordináció, és a bátorítás.

Elkészítésének menete

A tanulóknak választaniuk kell egyet az iskola tantestülete által megadott témák közül, vagy egyeztetés után egy általuk javasolt témát is kidolgozhatnak, egyúttal meg kell határozniuk a produktum elkészítésének fázisait. Az elkészült projektmunkát a tanulóknak a megadott határidőig le kell adnia, és mellékelniük kell a munkanaplót is. Ebben röviden le kell írniuk:
· a témaválasztással kapcsolatos motivációikat,
· a munkájuk során felmerült problémákat és tapasztalatokat,
· az alkalmazott módszereket,
· a döntési helyzetek megoldását,
· a feladatmegoldás során szerzett személyes élményeiket.
A konzulens legalább három konzultációt igazol aláírásával – a munkanapló sémája a Letöltések között található.

Az adott tanévre vonatkozó projekttémákat a szakcsoportok hirdetik meg szeptemberben. Ennek pontos dátumát, a jelentkezés, valamint az elkészült projektmunkák leadási határidejét minden tanévben az iskolai munkatervben rögzíti a tantestület. Hosszabb időt igénylő munkáknál vagy olyan esetekben, amikor már nyáron (például inokai szaktáborban) elkezdődik a felkészülés, az előző tanév végén is meghirdethetők a témák. A leadási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az Apáczai napokon a legjobb munkákat be lehessen mutatni.

A konzulenstanár

A konzulensnek legalább 3 konzultációval kell segítenie a tanulókat a feladat elkészítésében. Ő ellenőrzi a munkafolyamatról készült munkanaplót és értékeli az elkészült projektmunkát.

Értékelés

A konzulenstanár a beérkezett pályamunkákat röviden írásban értékeli és minősíti (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg). Megfelelt minősítést csak olyan projektmunka kaphat, amelyet a konzulenstanár elfogad, és bemutatásra alkalmasnak ítél.

Értékelési szempontok:

· a munka ütemezési tervének elkészítése és betartása,
· folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (a három aláírás megléte),
· munkanapló vezetése, a tapasztalatok rögzítése,
· célkitűzések megvalósítása,
· általános tájékozottság a kiválasztott témában,
· a terjedelmi követelmények betartása (munkanapló, film- vagy interjúhosszúság, szervezési idő, stb.),
· források pontos feltüntetése.

Írásban elkészített munka esetében az előbbi szempontokon túl:
· minimum tíz A/4-es oldal terjedelem (címlappal, tartalomjegyzékkel, oldalszámozással és pontos forrásjegyzékkel),
· stílus, szaknyelv alkalmazása,
· ábrák, grafikonok és képek megfelelő alkalmazása (pontos megnevezése és a források feltüntetése),
· felhasznált webfelületek szabályos idézése (pontos URL-cím, letöltés ideje).

További javaslat:
· plakát: legalább A/3-as méretben,
· ppt: legalább 10-12 db (szemléltető és nem leíró jellegű) dia + írásban beadott vázlat,
· kísérlet: rövid leírás és kép vagy fotódokumentáció stb.

Fontos változás a 2019/2020. tanévtől

A művészetek tantárgy megújított oktatása keretében a 12. évfolyamon művészeti héten vesznek részt tanulóink. Ennek tömbösített jellege alkalmat ad projektek elvégzésére, így a művészeti hét alatt megvalósított projektmunkával is teljesíthető a projektkötelezettség.

Figyelem!

- Nem a művészeti héten való részvétel, hanem az ott elvégzett projektmunka jelenti a teljesítést, ezért erre a projektmunkára is jelentkezni kell jelentkezési lap leadásával!

- Aki bármilyen okból nem teljesíti a művészeti héten vállalt projektet vagy arra „nem megfelelt” minősítést kap, rendkívüli jelentkezés keretében másik projektmunkát kell vállalnia.

Kik jelentkezzenek tehát projektmunkára az idén?

· Bárki, aki szeretne diáktársai előtt egy témát bemutatni a márciusi projektnapon,
· a 12. évfolyamosok közül az, aki még nem mutatott be projektet,
· a 7-11. évfolyamra járók közül pedig aki az említett művészeti projektlehetőség helyett vagy mellett más (akár másik művészeti) témában szeretne elmélyedni. Számukra, és azoknak, akik a korábbi években már mutattak be projektet, a 12. évfolyamos művészeti hét egyszerűbb, nem feltétlenül projektjellegű követelményeket fog tartalmazni.

Határidők:

Jelentkezés: 2019. szeptember 30. (jelentkezési lap kérhető és leadható a titkárságon)
A művészi héten készült projekt bemutatója a művészeti héten vagy azt követően (pl. koncert) történik.

A többiek számára a folytatás:
október-január: kidolgozás, konzultáció a témavezetővel
Leadási határidő: 2020. január 31.
Elbírálás: 2020. február 17.
Bemutató: 2020. március 4.

Sítábor vagy más akadályoztatás esetén elmaradt bemutatót a témavezető javaslata alapján kell pótolni (kiemelkedő munka esetén pótbemutató lehetőség szervezhető pl. osztályfőnöki órán).
A meghirdetett projektek listája
utolsó frissítés: 2019. szeptember 24.
Letöltés  
Jelentkezési lap Letöltés  
Munkanapló (sablon) Letöltés