Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Oktatás

Házirend

A Házirend a gimnázium működésének szabályozására és koordinálására létrejött megállapodás. Jelen Házirendet a tantestület 2019. február 11-én fogadta el. Utolsó módosítás dátuma: 2022. február 7.

I. A tanulók jogai

1. A tanulók joga részt venni az osztály és az iskola életében és annak alakításában, a Házirend keretén belül.

2. A tanulók érdekképviseleti szerve az iskolai diákönkormányzat.

3. Az iskolai diákönkormányzat felépítését és működési feltételeit az a 2011. évi CXC., a nemzeti köznevelésről szóló törvény 48. §-a, valamint ezzel összhangban a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

4. A tanulóknak jogukban áll részt venni az iskolai diákönkormányzat ülésein. A tanuló sérelmével közvetlenül fordulhat szaktanárához, osztályfőnökéhez, az igazgatóhoz, az iskolai diákönkormányzathoz, valamint az iskolaszékhez. Megkeresésére 15 napon belül – az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a tizenötödik napot követő első ülésen – érdemi választ kell kapnia

5. Minden tanuló választó és választható az iskolai diákönkormányzat diáktisztségeire.

6. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, részt vegyen a szakkörök munkájában. A 11. évfolyamon induló fakultációkra jelentkezés a 20/2012. EMMI rendelet által előírt időpontig (május 20.) történik. Az igazgató legkésőbb április 15-ig közzéteszi a szabadon választható órák és amennyiben lehetséges, az adott órát tartó tanárok tervezett listáját. Indokolt esetben az igazgató engedélyezheti a jelentkezés módosítását az 1.és a 2. félév első tanítási hetének végéig benyújtott kérvény alapján.

7. A tanuló joga, hogy a tanulmányi előmenetelére vonatkozó valamennyi adatról naprakész tájékoztatást kapjon.

8. Minden olyan számonkérést, mely négynél több tanítási óra ismeretanyagára épül vagy egész tanórás, a dolgozatot írató szaktanár köteles öt tanítási nappal korábban bejelenteni. Ha ez nem történik meg, úgy a dolgozatírást – a tanulók kérésére – el kell halasztani. Egy tanítási napon legfeljebb kettő, egy héten legfeljebb négy ilyen dolgozat íratható. Egy tanítási órán írt dolgozatra – a magyar nyelv és irodalomból írt dolgozatokat kivéve – csak egyetlen osztályzat adható.

Ha a tanár döntése alapján egyes jegyek nagyobb súlyozással számítanak, akkor lehetőség van ezeket kétszeres súlyozással figyelembe venni és beírni az elektronikus naplóba. A súlyozással kapcsolatos szabályokról az év elején köteles tájékoztatni a diákokat.

9. A tanuló joga a dolgozatot és annak értékelését a megírástól számított két héten – tíz tanítási napon – belül kézhez kapni. A határidő nem teljesítése esetén a tanulóknak joga van panaszt emelni a diákönkormányzatnál, az osztályfőnöknél vagy az igazgatónál. A tanuló dolgozatának értékelésével kapcsolatban – kulturált formában – kérdéseket tehet fel, melyekre a tanár köteles válaszolni. A szülőnek joga van az iskolában őrzött dolgozatokat a fogadóórán megtekinteni.

10. A tanuló joga, hogy mind félévi, mind év végi osztályzatát félévenként legalább két, különböző időpontokban szerzett érdemjegy alapján kapja. Amennyiben a tanuló úgy gondolja, hogy év végi osztályzata nem tükrözi híven szaktárgyi tudása alapján nyújtott teljesítményét, a Nkt. 46.§ (6) m pontja értelmében jogában áll független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról.

11. A tanuló joga, hogy a tanítási órák közti szüneteket a Házirend betartása mellett teljes időtartamukban felhasználhassa.

12. A tanuló joga, hogy – indokolt esetben – szociális juttatásban, szociális támogatásban, tanulószobai ellátásban részesüljön.

13. A tanuló joga, hogy a jogszabályoknak megfelelően tankönyvtámogatásban részesüljön. A normatív támogatásra való jogosultságot a jogszabályokban megadott időpontig kell jelezni. A határidő jogvesztő hatályú. Az iskola a normatív támogatást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzéssel oldja meg. A normatív támogatásra nem jogosult diákok tankönyvhöz jutását kérvény alapján, a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével, a könyvtárból való tankönyvkölcsönzéssel segíti az iskola. A kérvényt a normatív támogatás igénylésével egy időben kell benyújtani. Döntést csak a normatív jogosultságok teljesítése után hoz az iskola

14. A rászoruló tanulóinknak lehetőségeink szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A felvétel rendjét a kollégiumi házirend tartalmazza.

15. A tanuló joga, hogy a jogszabályok alapján járó kedvezményes étkeztetést igénybe vegye. Az erre vonatkozó kérvényt, illetve a csatolandó igazolásokat az első kedvezményes díjfizetés előtt kell beadni.

16. A tanuló tanítási napokról történő hiányzását a 2018/19. tanévben a VIII/7. pont szabályozza. A 2019/20-as tanévtől kezdődően a tanuló hiányzását 5 tanítási napnál nem hosszabb időtartam esetén, tanévenként 10 tanítási nap erejéig a szülő igazolhatja. Az ezt meghaladó hiányzásokat az orvos és a szülő együttesen igazolhatja vagy az igazgató engedélyezheti. Az engedély megtagadása csak indoklással történhet.

Ha a tanuló országos tanulmányi versenyen vesz részt, vagy államilag elismert nyelvvizsgát tesz, hiányzásai a következő mennyiségben tekintendők igazoltnak a verseny időtartamán, illetve a verseny kezdési időpontjába beleeső tanórán felül:

Igazolt továbbá a hiányzás:
- a vidéki helyszínen rendezett, a verseny napját megelőző éjjel szállás igénybevételével járó verseny esetén az elutazás napján is,
- közép- vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgára tett első kísérlet esetén – nyelvenként és szintenként – a vizsga napján és az azt megelőző munkanapon. A második és minden további próbálkozás esetén a vizsga napján,
- az előrehozott érettségi írásbeli és szóbeli vizsga előtt 1-1 tanítási nap.

17. Ezen felül a 10-12. évfolyamon a tanuló és a szülő írásbeli kérése alapján lehetőség van pályaválasztási célú rendezvények (nyílt napok) látogatására. A tanuló, miután osztályfőnökének előzetesen jelezte szándékát, tanévenként legfeljebb két alkalommal, a szervező intézmény igazolásával maradhat távol a tanítási órákról.

18. Az igazgató indokolt esetben – a szülő írásbeli kérése alapján – felmentheti a tanulót a kötelező tanórai foglalkozáson való részvétel alól. Ebben az esetben az adott tárgy(ak)ból az évvégi érdemjegyét osztályozó vizsgán szerezheti meg.

19. Osztályozó vizsga egy tanítási évben kétszer tehető a szeptember-októberi, ill. a március-áprilisi osztályozó vizsga időszakban. A vizsgák konkrét időpontját a munkaterv tartalmazza. Osztályozó vizsgára az jelentkezhet, aki:

— igazgatói engedéllyel rendelkezik

— magántanuló

— előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett

— 10. évfolyamon adott tárgyból OKTV-n indul a szaktanár javaslata alapján.

Az előrehozott érettségire jelentkezés céljából tett idegen nyelvi osztályozó vizsgák eredményébe a tanév során a vizsga időpontjáig szerzett érdemjegyek is beszámítandók.

20. A tanuló az iskolában nem részesülhet sem testi fenyítésben, sem megaláztatásban.

21. A tanuló joga, hogy az iskola egésze számára szervezett, tanítási időn kívüli rendezvényeken részt vegyen. Ugyancsak joga az olyan szűkebb iskolai közösség rendezvényén való részvétel, mely közösségnek tagja. Ezt a jogát kötelező jellegű rendezvény esetén a szervező tanár javaslata alapján az iskola igazgatója vonhatja meg. Nem kötelező jellegű rendezvény esetén a rendezvényt megelőzően kizáró döntést a rendezvényért felelős tanár kérésére az iskola igazgatója hozhat, a rendezvény közben történő kizárást a rendezvényért felelős tanár hozhat. A szűkebb közösséghez nem tartozó tanuló is részt vehet az adott rendezvényen, ha ebbe a rendezvényért felelős tanár és a szűkebb közösség egyaránt beleegyezik.

22. A pedagógiai program által előírt foglalkozásokon a tanuló díjmentesen vehet részt. Az étkezési díjak befizetési helyéről a szülők tanév elején az iskola honlapjáról és hirdetményekről értesülnek.

23. Az iskolai feladatként előállított alkotások vagyoni joga intézményünké, ugyanakkor ha ezt az iskola átruházná másra, erről és a tanuló díjazásáról külön megállapítást kötünk a diákkal.

24. Iskolánk alapítványai várják a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók és szüleik támogatási kérelmeit, például a versenyekre való utazás, a nevezési díjak finanszírozására. Az alapítvány kuratóriuma döntéshozáskor figyelembe veheti a tanuló előmenetelét, szociális helyzetét, az osztályfőnök, a szaktanárok és a diákönkormányzat véleményét.

25. A tanulók kinyilváníthatják véleményüket a diákönkormányzat fórumain, a diákparlamenten (választott képviselők útján). Közvetlenül is véleményt mondhatnak az iskolai vitanapokon, továbbá anonim kérdőívekkel. A tanuló joga, hogy rendszeresen tájékoztatást kapjon az elektronikus naplóhoz való hozzáféréssel, az iskolai honlapon, hirdetményeken és az iskolarádióban.

26. Pártpolitikai nézeteit nyilvánosan egyetlen tanár sem terjesztheti a tanulók között. (Nyilvánosnak minősül a tanítási és osztályfőnöki órán, óraközi szünetben, illetve bármilyen iskolai rendezvényen történő terjesztés.) A tanár a tanulókat nem késztetheti párt vagy pártok által szervezett politikai rendezvényeken való részvételre.

27. Az elektronikus naplóhoz a tanuló szülője/gondviselője igényelhet a titkárságon belépési kódot. Ennek ismeretében a szülő illetve a tanuló megnézheti a tanulóra vonatkozó adatokat.

28. Az iskola dokumentumainak hivatalos forrása az iskola honlapja: http://www.apaczai.elte.hu

II. A diákközösség jogai

Vannak olyan jogok, amelyek csak a diákok közösségében értelmezhetők vagy gyakorolhatók. E jogok gyakorlása során a diákközösséget alapvetően az iskolai diákönkormányzat képviseli.

1. A diákközösségnek véleményezési joga van az iskolai Szervezeti és működési szabályzat törvényben meghatározott részeinek, valamint a Házirend elfogadásakor.

2. A diákközösségnek döntési joga van egy tanítás nélküli munkanap programjának kialakításában, kérésüket a nevelőtestület tanévnyitó értekezletén vagy azt megelőzőleg terjeszthetik elő.

3. A diákközösségnek véleményezési joga van a diákok osztálynál nagyobb csoportját érintő döntések meghozatalánál.

4. Az iskolai diákönkormányzat vezetőségének joga, hogy minden tantestületi ülés azon szakaszán, amely a diákság ügyeivel foglalkozik, tanácskozási joggal részt vegyen.

Közösségileg gyakorolható további jogok:

5. Iskolai programok szervezése, rendezése. Az iskola vezetőjével együttműködve a diákközgyűlés megszervezése.

6. Diákkörök szervezése.

7. A tanulók joga, hogy iskolarádiót működtessenek és iskolaújságot adjanak ki, melynek felelős szerkesztőit a tantestület az iskolai diákönkormányzattal egyetértésben nevezi ki, működési feltételeit a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az iskolarádió minden nap a 2. óra utáni szünetben sugározhat.

8. A tanulók nagyobb csoportja alatt bármely iskolai szervezett tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozáson résztvevő tanulók csoportlétszámának nagyobbik felét (50% + 1 főt) kell érteni

9. Az iskola minden tanévben diákközgyűlést szervez. A diákközgyűlés időpontját – a diákönkormányzattal előzetesen egyeztetve – az igazgató határozza meg az éves munkatervben.

III. A tanulók kötelességei

1. Minden tanuló köteles a tanulmányi munkában legjobb képességei és szorgalma szerint részt venni, képességeihez és tudásához mért legjobb teljesítményt nyújtani.

2. Minden tanuló köteles tiszteletben tartani mások jogait és emberi méltóságát.

3. Minden tanuló köteles a kulturált viselkedés, öltözködés normáit betartani.

4. Az első órára jövő tanuló köteles 7.55-re beérkezni az iskolába.

5. A tanuló köteles minden tanórán becsengetéskor a tanteremben az órára felkészülve várni az órát tartó tanárt. Ha a becsengetés után érkezik a tanterembe, mulasztása késésnek minősül. A tanórák csengetési rendje a 2021/22. tanévtől kezdődően a következő:

1. óra: 8.15 – 9.00
2. óra: 9.15 – 10.00
3. óra: 10.15 – 11.00
4. óra: 11.15 – 12.00

7., 8., 10. évfolyam:
5. óra: 12.30 – 13.15

9., 11., 12. évfolyam:
5. óra: 12.10 – 12.55

6. óra: 13.25 – 14.10
7. óra: 14.20 – 15.05

6. Ha az órát tartó, vagy az őt helyettesítő tanár 5 perccel a becsengetés után nem érkezik meg a tanterembe, az azzal megbízott tanuló (hiányzása esetén a jelenlévők közül a névsorban első tanuló) köteles ezt az irodában jelezni.

7. Minden tanuló köteles a rábízott hetesi feladatokat ellátni: gondoskodik krétától, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságáról; a tanár kérésére jelenti a távollevőket, a tanóra után letörli a táblát.

8. A tanuló a hiányzására, késésére vonatkozó igazolását a mulasztást követő 10 tanítási napon belül köteles osztályfőnökének benyújtani. Ha a tanuló ezt a határidőt nem tartja be, mulasztását igazolatlannak kell tekinteni.

9. Az előrelátható ok miatti hiányzásokat az osztályfőnöknek előzetesen, a betegség és egyéb előre nem látható ok miatti hiányzást a hiányzás reggelén be kell jelenteni.

10. A mobiltelefont a tanítási órák időtartamára ki kell kapcsolni, a tanár által engedélyezett használat esetét kivéve.

11. A tanuló kötelessége, hogy közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában.

IV. Helyiséghasználat

1. Az iskola hétköznapokon 6.45-től 20 óráig van nyitva. Az iskola diákjai ezen idő alatt az épületben tartózkodhatnak, ha nem zavarják az ott folyó munkát. A kötelező és választott foglalkozások időtartamán kívül az iskola nem vállalja a diákok felügyeletét.

2. Minden tanuló igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, pl. könyvtár, tornaterem stb. a Házirendben meghatározott feltételek mellett.

3. A tanuló az iskolai számítógéprendszert és médiaeszközöket csak tanári felügyelet mellett használhatja. Használatakor köteles vigyázni az eszközök és programok épségére. Nem módosíthatja, illetve törölheti mások munkáját (kivéve, ha az érintett fél erre felkéri). Az e pontban írottak szándékos megszegése fegyelmi büntetést, illetve az iskolai számítógéprendszer használatától való ideiglenes vagy végleges eltiltást vonja maga után.

4. Az iskolarádió stúdiójába csak azok a diákok léphetnek be, akik a megfelelő balesetvédelmi és technikai ismeretek elsajátítása után erre írásbeli engedélyt kaptak. Az engedély visszavonásig érvényes.

5. A tanuló kötelessége, hogy az iskola létesítményeit, eszközeit célszerűen használja, és épségét megóvja. A létesítményekben, eszközökben szándékosan vagy durva hanyagsággal okozott károkért a kár okozója, illetve annak gondviselője anyagilag is felelős.

6. A tanulók napközben okmányaikat és értéktárgyaikat vigyék magukkal. A tanítás utáni távozáskor az osztályterem ablakait csukják be, ruhaneműt, taneszközt, sportfelszerelést ne hagyjanak a tanteremben.

7. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyakat tanulóink lehetőleg ne hozzanak magukkal, ha ez mégis elkerülhetetlen, megőrzésre le kell adni a gazdasági irodában.

8. A talált tárgyakat az iskolatitkárságon vagy a gazdasági irodában adhatják le a tanulók, illetve az elhagyott tárgyakat itt vehetik át tanulók. A testnevelési órán elveszett tárgyak után a testnevelő tanári szobákban érdeklődhetnek a tanulók.

9. Az iskolai könyvtár hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig tart nyitva. A kikölcsönzött könyveket a tanulóknak legkésőbb az utolsó tanítási héten vissza kell adni. Hiány esetén a tanulót, illetve a szülőt kártérítési kötelezettség terheli.

10. Az iskola feladatát tekintve politikamentes intézmény. Ezért az iskola területén és az iskolai rendezvényeken tilos bármely párt jelképeit, jelvényeit viselni, használni és terjeszteni. Pártpolitikai rendezvényt az iskola területén sem tanítási időben, sem tanítási időn kívül tartani nem szabad.

11. A tanuló az iskola épületében sem tanítási időben, sem tanítási időn kívül nem fogyaszthat szervezetére káros élvezeti cikkeket (dohány, alkohol, kábítószer). Ez a tiltás érvényes minden, az iskola keretei között szervezett rendezvényre is. A drogok birtoklását, fogyasztását és terjesztését a Büntető törvénykönyv szigorúan bünteti.

12. A tanuló az iskola épületét a tanítási idő alatt a szülő írásbeli kérésére és/vagy az osztályfőnök, osztályfőnökhelyettes illetve az igazgatóság engedélyével elhagyhatja.

13. Tűzriadó és bombariadó esetén a szaggatott csengetésre a tűzriadó tervben meghatározott rend szerint kell elhagyni az iskola épületét. A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat pótolni kell.

14. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon és a gazdasági irodában a 4. és 5. óra utáni szünetben és 14.00-tól 15.00-ig intézhetik.

15. Tanulók a tanári szobában és a kávézó helyiségben csak engedéllyel tartózkodhatnak.

V. Egészségvédelem, baleset-megelőzés

1. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és a szükséges ellátásban részesüljön.

2. A tanuló köteles saját és társai testi épségének óvására. A tanuló nem hozhat olyan eszközt vagy anyagot az iskolába, mellyel saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti.

3. Minden tanévben az első osztályfőnöki órán az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal a tűzvédelmi és baleset-megelőzési tudnivalókat. A szaktermekre, tornateremre vonatkozó speciális szabályokról a tanév első szakóráján a szaktanár tájékoztatja a tanulókat. Iskolánk tornatermeiben és a kondicionálóteremben diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. A tanulók aláírásukkal igazolják, hogy részt vettek a tűzvédelmi és balesetmegelőzési oktatásban.

4. A tanuló köteles a szaktantermek és a tornaterem igénybevételekor a szaktanár külön előírásait betartani.

5. Az iskola épületében kialakuló veszélyhelyzetre szaggatott csengetés hívja fel a figyelmet. Ekkor minden tanuló köteles az épületet a legrövidebb időn belül a tantermekben kifüggesztett menekülési útvonalon elhagyni.

VI. Tanulók jutalmazásának elvei és formái

A tanulók jutalmazása tanulmányi előmenetelük, versenyeredményeik, példamutató magatartásuk, közösségi munkájuk, általában: valamilyen kimagasló tevékenységük elismeréséért történhet. A kiemelkedő együttes munkát (pl. énekkar, diákkör stb.) csoportos jutalomban is lehet részesíteni. A tanulók egyéni vagy csoportos jutalmazására javaslatot tehetnek az iskola tanárai, dolgozói, a tanulók és a szülők közösségei, valamint külső szervek is.

A jutalmazás lehetőségei

1. Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret, melyet az elektronikus napló vagy a bizonyítvány útján a szülő tudomására kell hozni.

2. Az osztályban tanító tantestületnek az osztályozó értekezleten tett javaslata alapján könyvjutalom, melyet a tanévzáró ünnepély alkalmából nyilvánosan kell átadni a diákoknak.

3. Oklevél, könyv, egyéb tárgyi jutalmak különböző versenyeredményekért, szereplésekért

4. A végzős évfolyam legkiválóbb diákja (kivételesen két diákja) részére odaítélt „Apáczai Emlékérem” – melyről az egyes osztályokban tanító tanárok javaslata alapján a tantestület dönt. Az iskola által adott egyéb díjakat a Pedagógiai Program tartalmazza.

5. Külső szervek által adományozott különböző budapesti vagy országos jellegű díjak, jutalmak (pl. Kármán Tódor-jutalomdíj, Szent-Györgyi Albert-díj stb.).

6. A kiemelkedő eredményeket elért tanulóink elnyerhetik az az iskolánk mellett működő alapítványok díjait.

VII. Fegyelmi ügyek

1. A Házirend az iskolai élet alapvető szabálya. Ha az iskola bármely tanulója vagy dolgozója a Házirenddel ellentétesen cselekszik, a sértett, annak képviselője, a sértettel egyetértésben az iskolai diákönkormányzat, illetve az iskolaszék, – sértett hiányában az iskolai élet bármely résztvevője – az iskola igazgatójához fordulhat.

2. Ha a Házirendet a tanuló megsérti, a szabálysértés mértékétől függően részesíthető szaktanári intésben, osztályfőnöki figyelmeztetésben, intésben, megrovásban, továbbá igazgatói figyelmeztetésben, intésben, megrovásban, illetve fegyelmi eljárás indítható ellene. Minden második szaktanári intés újabb büntetési fokozatot eredményez. Az igazgatói büntetési fokozatok bármelyike csak az osztályfőnökkel, illetve a szaktanárral való egyeztetés alapján adható. Az itt megjelölt büntetési fokozatok mindegyikét a elektronikus naplóban rögzíteni kell. A tanuló egy tanévben azonos igazgatói büntetési fokozatban csak egyszer részesülhet. Fegyelmi határozatot csak az igazgató (megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények megvonása), illetve a tantestület (áthelyezés másik osztályba, iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, kizárás) hozhat.

3. A tanuló tanulói jogviszonya, tanköteles tanuló kivételével – akarata ellenére – csak fegyelmi határozattal, illetve a jogszabályokban rögzített mértéket túllépő hiányzás esetén szüntethető meg. a törvény által előírt keretek között. Nem szükséges fegyelmi határozat a tanuló jogviszonyának megszüntetéséhez abban az esetben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a tanuló heti óraszámát.

4. Ha mulasztott óráinak száma egy tanéven belül meghaladja a 250-et, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

5. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

6. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

7. A tanuló minden hetedik igazolatlan késését követően újabb büntetési fokozatban részesül. Igazolatlan órák esetében a büntetési fokozatok határai a következők: 1., 2., 6., 10., 15. és 20. óra.

8. Ha a tanuló osztályfőnöki intésben részesül, az adott félévi magatartás minősítése legfeljebb „jó”, ha osztályfőnöki megrovásban, legfeljebb „változó”, ha igazgatói intést, illetve rovót kapott, tanév végi minősítése „rossz”.

9. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

10. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat – és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat

11. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.

12. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.

13. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

14. Az első óráról történő késést tanévenként legfeljebb 3 alkalommal a szülő is igazolhatja az I/16. pont szerint biztosított tanévenkénti 10 nap terhére. Ebben az esetben 1 késésigazolás 1 tanítási napra vonatkozó igazolási lehetőség felhasználását jelenti.

VIII. A Házirend hatálya

1. A Házirend a diákok iskolába történő érkezésétől az onnan való távozásáig, valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényeken hatályos.

2. A Házirend a beiratkozástól a tanulói jogviszony megszűnéséig érvényes a diákokra.

3. A Házirendet és annak módosítását a tantestület hagyja jóvá az iskolai diákönkormányzat és az iskolaszék véleményének kikérésével.

4. A Házirend az iskola honlapján hozzáférhető. Beiratkozáskor minden tanuló tudomásul veszi annak tartalmát.

5. A Házirendet minden egyes módosítást követően egy héten belül ismertetni kell a tanulókkal, a módosítást követő első szülői értekezleten a szülőkkel. A honlapon történő publikálás mellett hozzáférhetővé kell tenni a portán és az iskolatitkárságon is.

6. A Házirend és annak esetleges későbbi módosításai kihirdetéskor lépnek életbe, és visszamenőleges hatállyal nem érvényesek.

7. A 2018/19. tanévben a tanuló tanítási napokról történő hiányzását 3 tanítási napnál nem hosszabb időtartam esetén félévenként két alkalommal a szülő, 3 napnál hosszabb időtartam esetén az orvos és a szülő együttesen igazolhatja. Tanévenként egyszer, 5 tanítási napnál nem hosszabb hiányzásra, előzetes szülői megkeresés alapján az osztályfőnök, 5 tanítási napnál hosszabb hiányzásra az igazgató adhat engedélyt. Az engedély megtagadása csak indoklással történhet.

A Házirendet kiadta:

Budapest, 2019. február 11.

a tantestület képviseletében:
Salga Imre
igazgató
Gimnázium házirendje Letöltés