ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
  Gyorsmenü és oldaltérkép
Oktatás

Osztályozó- és pótvizsgák

Tájékoztató az osztályozó vizsgákről

Jelentkezési határidő: 2018. április 9.

A jelentkezési lapokat a Titkárságon kell leadni.

A vizsgák időpontja: 2018. április 16-20. A pontos időpontokat a jelentkezések beérkezése után az érintett szaktanárokkal együtt határozzuk meg.

Figyelem! Az idegen nyelvi előrehozott érettségire jelentkezőknek mindenképpen kell osztályozó vizsgát tenniük. 10. évfolyamosok a 10., 11. és 12. évfolyam anyagából, 11. évfolyamosoknak a 11. és 12. évfolyam anyagából. Az osztályozó vizsga eredménye egyúttal az adott tárgy év végi jegye is, amely nem javítható a későbbiekben. (A felvételi eljárásban is ez alapján számítanak belőle pontszámot.)

Rövid kivonat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből:

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
[…]

A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése.

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is megszervezhető.

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

Az osztályozóvizsgák nyelvvizsgával történő kiváltása

1. 2011 őszétől a 9. és 10. évfolyamok osztályozóvizsgája helyett angolból beszámítjuk (5-ös érdemjegy) az akkreditált általános, legalább középfokú nyelvvizsgát. (Ezek listája megtekinthető a http://www.nyak.hu oldalon!)

2. A 11. évfolyamon az akkreditált általános középfokú nyelvvizsga az osztályozóvizsga írásbeli része helyett 100%-os eredményt ér (tehát szóbelizni az iskolában kell), a felsőfokú nyelvvizsga pedig a szóbelit is kiváltja, vagyis ezen az évfolyamon 5-ös osztályzatot ér.

3. A 12. évfolyamon továbbra is csak az iskolai írásbeli és szóbeli érvényes.

4. 2012 tavaszától bevezettük azt (sok nyelvvizsgán is ez van érvényben), hogy ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészen nem ér el egy meghatározott minimumot, vagy valamelyik részpontszáma egy feladaton belül egy bizonyos szint alá kerül, az egész vizsga sikertelennek minősül.
Jelentkezési lap osztályozóvizsgára Letöltés  
Angol szóbeli témakörök Letöltés  
Angol nyelvtani követelmény (12. évfolyam) Letöltés  
Angol osztályozóvizsga 11-12. évfolyam (feladatok és megoldások) Letöltés