Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Aktuális

Nyílt levél

2020. február 14.


Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium szaktanáraiként és kollégiumi nevelőtanáraiként nyílt levélben tiltakozunk a módosítottnak nevezett NAT bevezetése ellen.

Az új NAT-ot jelenlegi formájában nem tartjuk bevezethetőnek, így nem is fogadhatjuk el. Aláírásunkkal csatlakozunk a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium nyílt levelének aláíróihoz.

Kollégáink indokait az alábbiakkal egészítjük ki:

1. Nem akarjuk megtéveszteni a szülőket és a gyerekeket.
A bevezetés időzítése abba a helyzetbe kényszerített minket, hogy meghirdetett képzéseinkre jelenleg is felvételiző diákjaink és szüleik a nekik korábban megígértekkel szemben nem tudják, hogy milyen könyvekből, milyen óraszámban, milyen tárgyakat, milyen tagozatokon fognak tanulni.

2. Nem nézhetjük tétlenül a természettudományos oktatás tudatos elsorvasztását.
Szakmailag vállalhatatlannak tartjuk a természettudományos tantárgyak óraszámainak drasztikus csökkentését. A NAT kijelenti, hogy a magyar gimnáziumok ezentúl kémiából és földrajzból nem készítenek fel a középszintű érettségire sem, hiszen ezen tárgyak kötelező óraszáma nem éri el a jogszabályban meghatározott két éven át tartó heti két tanórát. Abszurdnak és nevetségesnek tartjuk, hogy a természettudományos tantárgyak többé nem épülnek egymásra, hanem az első két évre lettek bezsúfolva. Így olyan ismereteket kellene egyes természettudományos tárgyakból tanítanunk, amelyekhez nem állnak rendelkezésre a megfelelő előzetes ismeretek. Kémiai alapok híján kellene a diáknak a biokémiát megértenie biológiaórán, hiányos matematikai ismeretekkel kellene helytállnia fizikából. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a természettudományos tanárképzés támogatása, a tanári pálya presztízsének helyreállítása helyett az országot sújtó tanárhiány ezerszer letagadott problémáját adminisztratív eszközökkel próbálják elkenni.

3. Nem fogadunk el egy elavult oktatási szemléletet.
Az új szabályozás a kompetenciák, a diákok fejlesztése helyett a hangsúlyt a száraz anyagok bebifláztatására helyezi. Úgy csökkennének az óraszámok a természettudományos tárgyakból valamint magyar nyelv és irodalomból, hogy a tananyag mennyisége alig változott, esetenként nőtt, így az elvárt megfigyelési, kísérleti, projektszemléletű oktatásra reálisan nincs mód, valamint nincs lehetőség az egyes témakörökben való elmélyülésre sem.

4. Nem akarjuk a diákokat átgondolatlan, tartalmilag üres órákkal terhelni.
A digitális kultúra néven átformált, többszörösére emelt óraszámú új tantárgy bevezetéséhez számos iskolában nincs sem elegendő tanterem, sem elegendő számítógép, sem informatikatanár. A rendkívül fontos digitális kompetenciák megcsúfolásának tartjuk, hogy a tantárgy megnövekedett óraszámához írt bővített tananyagát súlytalan pontokkal, a XXI. század gyermekeit nem ismerve töltötték ki, mint például digitális applikációk mobiltelefonra való letöltése – a gimnáziumi évfolyamokon.

5. Nem akarunk igazságtalan érettségit.
A jelenleg 8. osztályos diákok egységesen az új NAT szerint fognak érettségizni. Ez érinti azokat is, akik még nem a módosított NAT szerint tanulnak. Az új tantervet felmenő rendszerben, 1., 5., 9. osztályban vezetik be, kivéve a hat évfolyamos gimnáziumokat, ahol erre 7. osztálytól van lehetőség. Így a jelenleg hat évfolyamos gimnáziumba járó 7. és 8. osztályos diákoknak az új NAT szerint kell majd érettségizniük, miközben óraszámaik és elsajátítandó tananyaguk a NAT korábbi verziójához igazodik: nem azt tanulják tehát, amiből érettségizni fognak. Ez felháborító és elfogadhatatlan.

6. Nem fogadunk el egy alaptörvény-ellenes NAT-ot.
„Magyarország védi a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanulás és a tanítás szabadságát.” (Magyarország Alaptörvénye, X. cikk)

A diákközpontúnak és nagyobb szabadságot biztosítónak bemutatott NAT valójában minden eddiginél kötöttebb, a diákok igényeit, az intézmények arculatát teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. A kortárs irodalom teljes nélkülözésével elidegeníti a gyermekeket az olvasás élményétől és saját jelenüktől, korlátozza az iskolák lehetőségeit a művészeti képzésben, a természettudományos szakismereti követelmények végtelenül részletes taglalásával megfosztja a diákokat az élményszerű tanulástól, a tanárokat pedig a szabad, a diákjaik igényeit valóban figyelembe vevő oktatástól.

A diákok érdekében, a tanulás és a tanítás szabadságának szellemében minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezeket a változtatásokat ne vezessék be. Egy új NAT kidolgozásához készséggel felajánljuk ingyenes szakmai segítségünket.

Diákjainkat továbbra is szabadon, a sikeres érettségi vizsgára felkészítve, a különféle társadalom-, bölcsészet- és természettudományok szeretetére, művelésére ösztönözzük, valamint képességeik kibontakoztatására, a nemzet és az emberiség szeretetére neveljük.

Dr. Ács Zoltán
Antal Zoltán
Bakonyi Judit
Bakos Enikő
Bakos Györgyi
Balázs Ádám
Bartalis Mónika
Basa István
Bernátné Vámosi Judit
Börzsönyi Péter
Czédulás Katalin
Dr. Czéh Zoltán
Dr. Csiszár Gábor
Csonó Ildikó
Daragó Veronika
Dorner Ottilia
Eperjesiné Borbás Borbála
Farkas Aranka
Gál Ildikó
Gyertyán Attila
Horváth Kálmán
Horváth Kornélia
Hubai Katalin
Iván György
Jankovics László
Kalásziné Ványi Klára
Klobusovszki István
Kollár Artúr
Kovács Imre
Kovács Vivien
Laczkó Éva
Laknerné Kurucz Zsuzsanna
Magyar Eszter
Dr. Márkus Sándorné
Minich Eszter
Dr. Nagy-Varga Zsolt
Nyilas Atilla
Nyirő Tamás
Parancs Anna
Pető Sándor
Pirity Tamás Gábor
Dr. Pomuczné Nagy Ildikó
Prievara Tibor
Rácz Tibor
Raszler György
Renner Ildikó
Dr. Siposs András
Sparingné Köves Ildikó
Szabó Márta
Szegedy-Maszák Anna
Szilágyi Barnabás
Tillmann Mónika
Tivolt Tímea
Tóth László
Varga Bence
Varsányi Kata
Vass Miklós
Villányi Attila
Vinkler Andrea
Zsigri Ferenc

A támogatókhoz név nélkül csatlakozott: 3 fő